Thông báo

Hình ảnh tiêu biểu

Thống kê truy cập

SƠ ĐỒ PHÒNG HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

NĂM HỌC 2021 - 2022

SƠ  ĐỒ  PHÒNG LỚP HỌC NĂM HỌC 2021- 2022

 

Phßng 11

 

S©n tr­êng

Phßng 10

Phßng 9

Phßng 8

Phßng 7

Phßng 6

Phßng 4

      Phßng 2

S¶nh

Phßng 5

Phßng 3

       Phßng 1

     WC

      WC

       WC

 
     

 

TẦNG 4          TẦNG 3          TẦNG 2       TẦNG 1

 

 

S¶nh

 

LỚP6a1/9A1

LỚP  7a1/8A1

 

Phßng  7a4/8A4

Phßng 7a7/8A5

 

WC

   
     
 

Phßng  6a4/9A4

 

Phßng  6a5/9A5

 

WC

   

Hµnh lang

c¸c tÇng

   
 

Phã HiÖu

Tr­ëng

Phßng

Héi ®ång

Gi¸o dôc

phßng §DDH

 

WC

   

LỚP7A6/8A6

LỚP  6a2/9A2

LỚP  7a2/8A2

   
 

Tµi chÝnh

V¨n phßng

Y tÕ

Phßng §oµn ®éi

 

WC

   

phßng

Th­ ViÖn

LỚP6A6/9a6

LỚP 6a3/9A3

LỚP 7a3/8A3

   

Phßng

tin häc 1

Phßng

tin häc 2

truyÒn thèng

 

Phßng 12

       
                           
 

 

v­ên sinh vËt  ®Þa lý

 

                                             

                       
     
     

T4

 
 
 
   

T3

 
 
   

T2

 
 
     
     

T1

 
 
 
   

 


                                                                                                            

           
     
 
     
 
   

 

 


                                                                                                                                 

  TẦNG 4          TẦNG 3          TẦNG 2       TẦNG 1                                               TẦNG 1     TẦNG 2           TẦNG 3        TẦNG 4              

Phßng 13

LỚP  9A7

Phßng 14

Phßng 15

Phßng KHO

Phßng 16

 

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

NĂM HỌC 2019 - 2020

SƠ  ĐỒ  PHÒNG HỌP CMHS KHỐI 6,7 NĂM HỌC 2019- 2020

CHỦ NHẬT( 8/9/2019):  BUỔI CHIỀU

                                                                    

S¶nh

 

LỚP6a1/9A1

LỚP

6a1

LỚP  7a1/8A1

LỚP

7a1

 

Phßng  7a4/8A4

LỚP

7a4

Phßng  7a5/8A5

LỚP

7a5

 

WC

   
     
 

Phßng  6a4/9A4

LỚP

6a4

Phßng  6a5/9A5

LỚP

6a5

 

WC

   

Hµnh lang

c¸c tÇng

   
 

Phã HiÖu

Tr­ëng

Phßng

Héi ®ång

Gi¸o dôc

phßng §DDH

 

WC

   

LỚP7A6/8A6

LỚP

7a6

LỚP  6a2/9A2

LỚP

6a2

LỚP  7a2/8A2

LỚP

7a2

   
 

Tµi chÝnh

V¨n phßng

Y tÕ

Phßng §oµn ®éi

 

WC

   

phßng

Th­ ViÖn

LỚP6A6/9a6

LỚP

6a6

LỚP 6a3/9A3

LỚP

6a3

LỚP 7a3/8A3

LỚP

7a3

   

Phßng

tin häc 1

Phßng

tin häc 2

truyÒn thèng

 

Phßng 12

 
                           
 

 

v­ên sinh vËt  ®Þa lý

 

                                             

                       
     
 

Phßng 11

S©n tr­êng

Phßng 10

Phßng 9

Phßng 8

Phßng 7

Phßng 6

Phßng 4

      Phßng 2

S¶nh

Phßng 5

Phßng 3

Phßng 1

LỚP

7a7

     WC

      WC

       WC

 
     

TẦNG 4          TẦNG 3          TẦNG 2       TẦNG 1

 
     

T4

 
 
 
   

T3

 
 
   

T2

 
 
     
     

T1

 
 
 

 


                                                                                                            

       
   
 
     

 

 


CÇu thang

 

                                                                                                                                  TẦNG 1       TẦNG 2           TẦNG 3        TẦNG 4              

Phßng

b¶o vÖ

 

Phßng 13

 

Phßng 14

Phßng 15

Phßng KHO

Phßng 16

 

                                                                    

                                              

 
   
More in this category: « Cơ sở vật chất

Liên kết website